Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti, esh, Amia Muistikeskus ja Itä-Suomen yliopisto

Ulla on gerontologian dosentti ja erikoissairaanhoitaja. Hän johtaa Amia Muistikeskuksen koulutus- ja kehittämistoimintaa ja on Itä-Suomen yliopiston vieraileva tutkija. Ullan työn missiona on edistää muistisairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua. Hän saa paljon kiitosta vahvuudestaan soveltaa tieteellinen tutkimustieto käytännön hoitotyöhön.

Muistisairaiden ihmisten käyttäytyminen on ollut Ullan kiinnostuksena jo 30 vuoden ajan. Miten muistisairas ihminen kokee ympäristön ja itsensä haurastuneen kognition ja psyyken kanssa? Kuinka hän selviytyy ja käyttäytyy itselleen vaikeissa tilanteissa? Esityksissään Ulla nostaa vahvasti muistisairaan ihmisen näkökulman haasteellisten hoitotilanteiden ratkaisujen avaimeksi. Tämä perustuu tieteellisissä tutkimuksissa vaikuttavaksi osoitettuun ihmiskeskeisyyden toimintamalliin. Siinä ei leimata ihmistä käytösoireiseksi vaan lähdetään ymmärtämään häntä ja tunnistamaan muuttuneen käyttäytymisen taustalla olevia ihmisen tarpeita. Ulla haluaa olla nostamassa iäkkäiden ihmisten hoitotyössä ammattilaisten osaamistasoa, mikä lisää työn vetovoimaa. Tarvitaan ammattilaisia, joilla on syvää tietoa ja jotka tekevät työtä havainnoiden ja pohtien.

 

Anja Karvonen-Kälkäjä, oikeustieteen tohtori, varatuomari, vanhuusoikeuden asiantuntija, tietokirjailija

Anjan erikoisalana on vanhuusoikeus ja sen kehittäminen sekä vanhuksen omannäköisen elämän turvaaminen oikeudellisin keinoin. Anja on kokenut ja innovatiivinen luennoitsija vanhustenhuollon lakiasioissa. ”Paperit kuntoon”-luennot ovat saaneet suuren suosion. Ikäihmisen itsemääräämisoikeus, omannäköisen elämän turvaaminen ja oikeudellinen ennakointi ovat Anjan suosituimpia aiheita. Luentojen ja valmennusten lisäksi myös monenlaiset hoivaan ja hoitoon liittyvät kysymykset kuuluvat Anjan toimenkuvaan. Anjalla on pitkäaikainen kokemus kouluttajana sote-lainsäädännöstä mm. yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutuksessa, ja hän on myös Valviran pysyvä asiantuntija vanhustenhuollon kysymyksissä.

Anjan väitöskirja v. 2012 ”Unohtuuko vanhus?” käsittelee vanhuksen oikeutta omannäköiseen elämään, hänen osallisuuttaan ja vaikuttamismahdollisuuttaan arjen asioissa.